چی میشه اگه خودمون رو بزاریم زیر ذره بین؟!
چی میشه اگه خودمون بتونیم خودمون رو "ببینیم"؟!
و چی میشد اگه داروین رو داخل یه قفس بذاریم و این بار خودِ داروین و گونه انسان رو از نگاه یه گونه برتر دیگه مطالعه کنیم؟