کارشناس علوم جنایی

فرهنگ میرزایی

کارشناس علوم جنایی

فرهنگ میرزایی

کارشناس علوم جنایی

دل هر ذره را که بشکافی/آفتابش در میان بینی
«هاتف اصفهانی»

پیرامون زیستی ما پر از رمز و رازی است که
کلید حل آنها را "داریم" ولی نمی توانیم از آن
استفاده کنیم.

_فرهنگ میرزایی

پیوندهای روزانه

۱ مطلب با موضوع «زبان و بیان» ثبت شده است

-این چیه؟
-یه وسیله شکنجه است؛ پدربزرگم وقتی تو یه جنگ به هر دو جبهه اسلحه فروخت، با این شکنجش کردن!
-خب! تو چرا نگهش داشتی!؟ می خوای به خودت گوشزد کنی که به هر دو طرف اسلحه نفروشی؟
-نه!  تا به خودم گوشزد کنم، وقتی به دو طرف اسلحه فرو ختم گیر نیافتم!

(برگرفته از یک فیلم سینمایی)

_فرهنگ میرزایی